Home / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 9/80 หมู่ 10 ถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 บริเวณที่ติดต่อกับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ด้านทิศเหนือ ติดกับพระราชวังจันทรเกษม ทิศใต้ ติดต่อกับคลอง (คลองลัดจากสะพานมหาชัย 1 ไปยังสะพานมหาชัย 2) ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านของประชาชน และทิศตะวันตก ติดต่อกับวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร โรงเรียนแห่งนี้ เดิมเรียกว่า โรงเรียนอยุธยานุสรณ์มูลนิธิ

ความเป็นมาของโรงเรียนแห่งนี้ ท่านอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์ อดีตศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในขณะนั้นเป็นผู้ก่อตั้งโดยขอเช่าอาคารและสถานที่ ที่เดิมเป็นโรงเรียนประจำมณฑลกรุงเก่า โดยโรงเรียนประจำมณฑลได้ย้ายไปที่ตั้งใหม่คือที่อยู่ปัจจุบันของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อได้สถานที่แล้วได้จดทะเบียน เป็นโรงเรียนราษฎร์และเปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบสหศึกษา หลังจากนั้น 9 ปี ได้เปิดสอนถึงขั้นเตรียมอุดม เก็บค่าเล่าเรียนอัตราแผนกประถมปีละ 10 บาท แผนกมัธยมต้น ปีละ 15 บาท และแผนกมัธยมศึกษาปลาย ปีละ 20 บาท ต่อมา พ.ศ. 2487 ได้ขยายกิจการโดยตั้งโรงเรียนสตรีอยุธยานุสรณ์ แล้วแยกนักเรียนหญิงไปเรียนต่างหาก ปี พ.ศ. 2493 เปิดสอนการศึกษาพิเศษเรียกว่าโรงเรียนผู้ใหญ่ โดยได้รับงบประมาณให้จัดการศึกษาผู้ใหญ่ ฝ่ายสามัญศึกษาจากทางราชการและการสอนส่วนนี้ในปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่

พ.ศ. 2494 นายวิโรจน์ กมลพันธ์ ได้ขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิอยุธยานุสรณ์ โดยจดทะเบียนให้มูลนิธิ เป็นเจ้าของโรงเรียน จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์มูลนิธิและโรงเรียนสตรีอยุธยานุสรณ์

เมื่อนายวิโรจน์ กมลพันธ์ ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2522 นายวิทยา ศรีภพ ครูใหญ่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์มูลนิธิ และ พ.ต.อ.(พิเศษ) วิศิษฐ์ แสงไชย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี บุตรเขย นายวิโรจน์ กมลพันธ์ ได้ดำเนินการโอนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 โดยรวมโรงเรียน 2 แห่งเข้าด้วยกัน เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 แบบสหศึกษา แล้วใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนอยุธยานุสรณ์”

หลังจากเป็นโรงเรียนรัฐบาลแล้ว ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ได้รื้อเรือนไม้สองชั้นของเดิม จำนวน 6 หลังออก แล้วสร้างอาคารเรียนใหม่ 2 หลัง บนเนื้อที่ 13 ไร่ เป็นตึกสูง 4 ชั้น และ 5 ชั้น โดยยังคงอนุรักษ์อาคารเก่าหลังหนึ่งอายุ 90 ปี ไว้เป็นเรือนไม้สักชั้นเดียวทรงปั้นหยา (ก่อสร้างตั้งแต่ครั้งเป็น โรงเรียนประจำมณฑลกรุงเก่า)

สัญลักษณ์ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คือ สังข์บนพานแว่นฟ้าในปราสาทใต้ต้นหมัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ ดอกโสน และสีประจำโรงเรียนคือ แดง – ขาว

'
Loading...