ผู้อำนวยการ

ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์                089-9375399

Loading...