Home / กิจกรรมล่าสุดของกลุ่มสาระ / การแข่งขัน คณิตคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น

การแข่งขัน คณิตคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น

ด้วยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ทำการแข่งขัน คณิตคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

About โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

Check Also

การแข่งขัน “Spelling Bee”

ด้วยวันที่ 20 ธ …

'