Home / กิจกรรมล่าสุดของกลุ่มสาระ / คณะครูออกกำลังกายเต้นแอโรบิค

คณะครูออกกำลังกายเต้นแอโรบิค

ด้วยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำคณะครูออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ ลานเอนกประสงค์

About โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

Check Also

การแข่งขัน “Spelling Bee”

ด้วยวันที่ 20 ธ …

'