Home / งาน/กิจกรรม กลุ่มงานงบประมาณ / ประชุม “เงินปันผลสวัสดิการครู

ประชุม “เงินปันผลสวัสดิการครู

ด้วยวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เป็นประธานในการประชุม เงินปันผลสวัสดิการครู ร.ร.อยุธยานุสรณ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

About โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

Check Also

ประชุมจัดสรรงบประมาณ

  ประชุมจั …

'