Home / กิจกรรมล่าสุดของกลุ่มสาระ / เข้าค่ายคุณธรรม ม.1

เข้าค่ายคุณธรรม ม.1

ด้วยวันที่ 30 มกราคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าค่ายคุณธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

About โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

Check Also

การแข่งขัน “Spelling Bee”

ด้วยวันที่ 20 ธ …

'