Home / File / รวมแผนการสอน

รวมแผนการสอน


Download5
Stock
File Size759.90 KB
Create Dateมีนาคม 7, 2017
Download

รวมแผนการสอน สื่อการสอน ใบงาน ป.1-ป.6 เยอะมากๆๆ โหลดด่วน!!

 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]  
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]  
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]  
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]  
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.1 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]  
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.6 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.5 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.4 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เทอม 1 - 2[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.2 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]

About วรัญญู บุตรรินทร์

วรัญญู บุตรรินทร์

Check Also

Download0 Stock …

'